↓ Transcript
1. (number 5 number 5)
2. (number 4 number 4) (number 5 number 5) (number 6 number 6)
3. (number 2 number 2)(number 3 number 3)(number 4 number 4)(number 5 number 5)(number 6 number 6)
4. (number 1 number 1) (number 2 number 2)(number 3 number 3)(number 4 number 4)(number 5 number 5)(number 6 number 6)
5. (number 1 number 1) (number 2 number 2)(number 3 number 3)(number 4 number 4)(number 5 number 5)(number 6 number 6)
6. LATER [so what went wrong?] (number 5 got laryngitis)